Adatvédelmi szabályzat

Az Unilever Adatvédemi szabályzata az alábbi linken érhető el: https://www.unilevernotices.com/

HRCV Személyzeti Szolgáltató Kft. Adatvédelemi és adatkezelési tájékoztatója álláskeresők számára

A tájékoztató célja és hatálya

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy meghatározza a HRCV Kft. és leányvállalatai által vezetett nyilvántartások/adatbázisok felhasználásának törvényes rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési jognak és adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, valamint, hogy a törvényi szabályozás keretei között személyes adataival mindenki maga rendelkezzen, azok kezelésének körülményeit megismerhesse, illetve megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát.

A HRCV Kft. és leányvállalatai szolgáltatásának igénybevétele során elkerülhetetlen, hogy az ügyfelek bizonyos személyes adatai a HRCV kezelésébe kerüljenek, hiszen csak így tudunk hatékonyan közreműködni és segítséget nyújtani a kívánt munkaerő, illetve a betölteni célzott pozíció megtalálásában. A HRCV Kft. és leányvállalatai azonban rendkívüli gondossággal ügyelnek arra, hogy az adatkezelés során az ügyfelek, a pályázók, valamint a vele egyéb módon kapcsolatba kerülő személyek személyhez fűződő jogait, különösen az információs önrendelkezési jogukat tiszteletben tartsa a vonatkozó nemzetközi, európai uniós és hazai jogszabályoknak megfelelően. A HRCV Kft. és leányvállalatai az adatkezelés során különösen figyelemmel vannak az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; továbbiakban „GDPR”) és az információs és önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény (Info.tv.) rendelkezéseire, valamint az egyéb jogszabályok személyes adatok védelmére vonatkozó rendelkezéseire, a hatósági iránymutatásokra és a helyi szinten alkotott szabályokra, azokat a személyes adatok kezelése során maradéktalanul betartja, és az adatkezelés biztonsága érdekében minden szükséges intézkedést megtesz.

A HRCV Kft. és leányvállalatai a személyes adatokat elektronikus formában – illetve papíralapon az adott pozíció betöltéséig – gyűjtik és kezelik annak érdekében, hogy az Ön elvárásainak és tapasztalatának megfelelő állást megtaláljuk.

Kérjük olvassa el a HRCV Kft. és leányvállalatainál megvalósuló adatkezelés főbb jellemzőiről szóló alábbi tájékoztatót. Ezen Adatvédelmi Tájékoztató tartalmát a HRCV Kft. és leányvállalatai magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A HRCV Kft. és leányvállalatai gondoskodnak a kezelt adatok biztonságáról, és minden ésszerű és szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy az Ön által megadott személyes adatok védelemben részesüljenek a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel vagy megsemmisítéssel, valamint a véletlen megsemmisüléssel és sérüléssel, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válással szemben. Így a HRCV Kft és leányvállalatai különösen fizikai, műszaki és szervezeti védelem biztosításával garantálják az Ön személyes adatainak biztonságos kezelését.

Adattovábbítás, illetve adatbázis értékesítése esetén cégünk megköveteli az adatot megszerző szervtől, hogy az az adatkezelés megfelelő szintű biztonságát nyújtsa, és az adatokat kizárólag az adattovábbítás során meghatározott célból kezelje.

A HRCV Kft. és leányvállalatai gondoskodnak arról, hogy valamennyi kollégája megismerje a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót és azt munkája során maradéktalanul betartsa. 

A HRCV Kft. és leányvállalatai fokozott figyelmet fordítanak arra, hogy a kezelt személyes adatok naprakészek, pontosak és hitelesek legyenek. Ennek érdekében a Cégünk lehetőséget biztosít az Ön részére, hogy a kezelt személyes adatokról tájékoztatást, valamint azok módosítását, törlését kérje.

Erre írásbeli nyilatkozaton keresztül van lehetősége a dpo@hrcv.hu email címen vagy a HRCV Kft. 1117 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 14. IV. emelet 1. címre postázva.

Az Ön által megadott adatokhoz történő hozzáférés, valamint azok módosítása minden esetben díjmentes

Adatvédelmi tájékoztató a jelöltek számára

Ahhoz, hogy a HRCV Kft. és leányvállalatai az Ön elképzelésének leginkább megfelelő állás megtalálásában hatékony segítséget nyújthasson, szükségünk van számos olyan személyes adatra, amely az Ön munkavállalói képességeiről, készségeiről kellően részletes információt nyújt, és egy megfelelő álláskeresői „profil” kialakítását teszi lehetővé. Ezen adatoknak a HRCV partnereihez történő továbbításával, valamint a HRCV honlapján történő közzétételével hatékonyan hozzá tudunk járulni a kívánt munkaerő, illetve a megfelelő pozíció megtalálásához. Hozzájárulása esetén a megadott személyes adatait partnereink részére is továbbíthatjuk. Azt az adattovábbítást, amely az Európai Unió tagállamába, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államba, továbbá abba az államba történik, amelynek állampolgára részére az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgáréval azonos jogállást biztosít, úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor. Minden más államba történő adattovábbításhoz az Ön kifejezett hozzájárulását kérjük.

A HRCV tájékoztatja Önt a személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, és arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat, továbbá ha az adatkezelésre jogi kötelezettség teljesítése, illetve a HRCV vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kerül sor.

Jelen tájékoztató tartalmaz minden információt arról, hogy a HRCV Személyzeti Szolgáltató Kft. (székhely: 1117 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 14. IV. emelet 1., Cg 01-09-290264) és leányvállalatai – a HR Campus Plus Iskolaszövetkezet (2091 Etyek, Vörösmarty utca 3., Cg 18-02-100618), a HRClub Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet (1117 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 14. IV. emelet 1., Cg 01-02-054473) valamint a HRC Training Tanácsadó Kft. (2091 Etyek, Vörösmarty utca 3. 01-09-937205) –  (a továbbiakban: “HRC Group” vagy “Cégünk” vagy “Adatkezelők”) milyen módon kezeli az Ön adatait a jelentkezési és kiválasztási folyamat során, illetve a velünk létesített munkaerő-kölcsönzésre irányuló munkaviszony esetén.

Továbbá, a jelen tájékoztató kitér arra, hogy Önnek milyen jogai vannak a személyes adatai tekintetében és milyen lehetőségei vannak a személyes adataival kapcsolatban esetlegesen felmerülő igényei érvényesítésére.

Jelen honlapot Cégünk mint Adatkezelők üzemeltetik.

 1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapját az Ön hozzájárulása képezi.

Mivel a személyes adatok felvételére az Ön hozzájárulásával kerül sor, ezért az Infotv. rendelkezéseinek és a 2016/679 EU rendelet – “GDPR” megfelelően személyes adatait cégünk a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve a HRCV Kft. vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, az Ön további hozzájárulása nélkül, valamint hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Az Ön hozzájárulása képezi annak is a jogalapját, hogy a HRCV Kft. és leányvállalatai az Ön személyes adatait a vele szerződéses kapcsolatban álló partnerek/megbízottak/megbízók részére – külföldi illetőségűek részére is – továbbítsa, annak érdekében, hogy azok az Ön részére munkalehetőséget kínáljanak.

A HRCV Kft. és leányvállalatai adatbázisát, az Ön hozzájárulása alapján, más gazdálkodó szervezetek részére értékesítheti is, abból a célból, hogy azok az Ön részére munkalehetőséget kínáljanak.

A HRCV Kft. és leányvállalatai az Ön adatait – személyazonosításra alkalmatlan módon – statisztikai célra felhasználhatja, valamint statisztikai célú felhasználásra átadhatja az Ön hozzájárulása nélkül.

A Társaságunk által kezelt személyes adatokat – amelyek felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza – vagy

 • az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (GDPR) 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerinti legitim érdekek alapján kezeljük és dolgozzuk fel, annak érdekében, hogy megkönnyítsük a jelentkezési folyamatot és a megfelelő elhelyezést a Kölcsönvevő cégnél, továbbá az emberi erőforrások és a belső és külső kommunikáció hatékony kezelése érdekében vagy
 • a minket terhelő jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés, a jogszabályi kötelezettségek teljesítése érdekében (GDPR 6. cikk (1) bekezdésnek c) pontja) kezeljük vagy
 • abban az esetben, ha szenzitív adatotról van szó azt szociális vagy munkajogi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében kezeljük (GDPR (2) bekezdés b) pontja).

Bizonyos személyes adatainak kezeléséhez az Ön hozzájárulása szükséges, melyet a jelentkezése különböző szakaszaiban kérhetünk Öntől. Az adattovábbítás csak az Ön hozzájárulásával történhet és csak olyan vállalat részére, ami a vállalatcsoportunk tagja. (GDPR 6. cikk (1)(a))

 1. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja, hogy cégünk az Ön személyes igényeinek leginkább megfelelő állás megtalálása érdekében az Ön részére állásajánlatot tegyen saját vagy partnerei nevében, továbbá, hogy álláskereséssel kapcsolatos információkat, szolgáltatásaival összefüggő hírleveleket, illetve munkaerő-piaci elégedettséget és trendeket felmérő kérdőíveket juttasson el az Ön számára, továbbá adattovábbítás, adatbázis értékesítés esetén a HRCV partnerei közvetlenül keressék meg Önt állásajánlattal.

Továbbá a HRCV Kft. és leányvállalatai lehetővé teszi az Ön részére, hogy honlapján pályázati anyagát feltöltse személyes adatainak megadásával, amely a Cégünk toborzással foglalkozó munkavállalói részére ezáltal hozzáférhetővé válik.

Amennyiben Ön a Cégünk munkavállalójává válik, akkor a munkaviszonnyal összefüggésben az adatkezelés célja lesz, hogy Cégünk a jogszabályban meghatározott foglalkoztatással kapcsolatos kötelezettségeit teljesíteni tudja, valamint az Ön részére munkaerő-kölcsönzés keretében munkát tudjon biztosítani előre meg nem határozható kölcsönvevőnél. A HRCV Kft és leányvállalatai munkavállalójává válása esetén a Munka Törvénykönyvének megfelelően Cégünk. egy külön Adatkezelési Tájékoztatóban értesíti Önt a munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelésről.

Az Ön személyes adatainak kezelését kizárólag az itt meghatározott célból kezeljük. Amennyiben Cégünk az adatait az eredetileg meghatározott célon túlmenően szeretné kezelni, ahhoz minden esetben hozzájárulását kérjük, tájékoztatva Önt egyidejűleg az adatkezelés új céljáról.

A pályázati eljárás megkezdéséhez és a pályázati eljárás alatt az 1. számú mellékletben részletezett és feltüntetett személyes adatokat kezeljük a következő célokból:

 • Munkavállalók toborzása munkaerő-kölcsönzés céljából;
 • Munkavállalók toborzása munkaerő-közvetítés céljából;
 • Aktív megjelenés különböző csatornákon és médiumokon – honlap, közösségi média, állásbörzék stb. –  a potenciális munkaerő-kölcsönzésre/munkaerő-közvetítésre alkalmas munkavállalók elérése céljából;
 • A jelentkezési folyamatok elindítása, lefolytatása céljából;
 • Segítség nyújtás a potenciális kölcsönvevő vállalat részére cégünk által kölcsönzött munkavállalókkal kapcsolatos „átvilágítási kötelezettség” teljesítése céljából;
 • A Jelölt képességeinek és készségeinek elemzése céljából annak érdekében, hogy megfelelő vállalathoz történjen az elhelyezés;
 • Egy lehetséges későbbi elhelyezés céljából a potenciális Jelölt személyes adatainak megtartása.
 • A honlap elérhetővé tétele az Ön számára, valamint a honlap további optimalizálása és fejlesztése;
 • Használati statisztikák létrehozása;
 • Annak érdekében, hogy felismerhessük, megakadályozhassuk és kivizsgálhassuk ezen honlapot ért támadásokat;

Az Ön által történő jelentkezés során az Ön által megadott adatokból vagy egyéb üzleti tevékenységünk és eljárásaink során más forrásból származóan tudomásunkra jutott adatokból történik a személyes adatainak gyűjtése.

A személyes adatok szolgáltatása önkéntes. Azonban, ha nem adja meg személyes adatait, illetve nem járul hozzá azok kezeléséhez a különböző jelentkezések, az elhelyezés, elhelyezkedés és HR folyamatok valamint a belső és külső kommunikáció folyamata elhúzódhat vagy lehetetlenné válhat.

 1. Feldolgozott adatok

A weboldal látogatása során a következő információkat gyűjtjük össze Önről:

 • a weboldal látogatásának dátuma és ideje,
 • az Ön IP-címe,
 • a böngészője neve és verziója,
 • a weboldal (URL), amelyet jelen weboldal előtt meglátogatott,
 • hivatkozások, amelyekre Ön rákattint,
 • bizonyos „cookie”-t (lásd az alábbi 2. pontot) és az Ön által a weboldalon megadott információkat.

A honlapunkon nem köteles megadni az általunk kért személyes adatokat. Felhívjuk figyelmét azonban, ha nem adja meg személyes adatait, akkor nem tudja kihasználni a weboldal összes funkcióját.

 1. Sütik (Cookies)

Ez a weboldal úgynevezett cookie-kat használ. A cookie egy olyan kisméretű szöveges fájl, amelyet a számítógépén telepíthet, amikor meglátogat egy webhelyet. A cookie-kat általában azért használják, hogy a webhely látogatói további lehetőségekkel rendelkezzenek a webhelyen belül is. Létrehozhatók annak érdekében, hogy nyomon követhesse a lap Ön általi látogatását és támogassa a weboldal navigációját, segítsen ott folytatni, ahol előzőleg abbahagyta és / vagy emlékeznek preferenciáira és beállításaira, amikor újra felkeresi a webhelyet. A cookie-k nem férhetnek hozzá, olvashatnak vagy módosíthatnak más adatokat a számítógépén.

A weboldalon használt cookie-k nagy része úgynevezett munkamenet cookie-k. Ezek automatikusan törlődnek, miután elhagyja a webhelyet. A másik része az úgynevezett tartós cookie-k, amelyek a számítógépén maradnak mindaddig, amíg nem törli őket a böngészőjében. Rendszerünk tartós sütik használatával felismerheti Önt, amikor újra felkeresi ezt a webhelyet.

Ha ellenőrizni szeretné a számítógépén telepített cookie-kat, módosíthatja a böngésző beállításait úgy, hogy az értesítse, ha egy webhely cookie-t kíván telepíteni, vagy teljesen le is tilthatja a cookie-kat. A számítógépén már telepített cookie-kat le is törölheti. A böngészőben található “Súgó” funkció lenyitásával erről további információkat találhat.

Ne feledje azonban, hogy a cookie-k letiltása hatással lehet a további böngészési élményeire és / vagy megakadályozhatja, hogy teljes mértékben kihasználja weboldalunk előnyeit.

 1. A személyes adatok továbbítása

Amennyiben szükséges – a fent részletezett célokból – adatait továbbítani fogjuk a következő címzetteknek:

 • Vállalatok, amelyek a vállaltcsoportunk része, kizárólag az Ön hozzájárulásával;
 • Azon partnerek, akik potenciális munkáltatók lehetnek;
 • Harmadik fél, aki tőlünk adatokat vesz a majdani elhelyezkedés segítése céljából.

Előfordulhat, hogy a fent felsorolt címzettek közül néhányan az Ön országán kívül találhatóak vagy a személyes adatokat nem az Ön országa területén tárolják vagy dolgozzák fel. Az adatvédelem szintje egy másik országban nem feltétlenül egyenlő azzal, amit az Ön országa biztosít. Cégünk azonban az Ön személyes adatait csak olyan országokba továbbítja, amelyek tekintetében az Európai Bizottság úgy döntött, hogy a megfelelő szintű adatvédelem biztosított vagy megfelelő intézkedéseket teszünk annak biztosítására, hogy minden címzett megfelelő szintű adatvédelmet biztosítson. Cégünk – amennyiben szükséges – a sztenderd szerződéses feltételek alapján (2010/87 / EK és / vagy 2004/915 / EK-n alapuló) megkötött adatáttovábbítási megállapodások útján tesz eleget ezen kötelezettségének.

 1. A jelentkezés során kezelt személyes adatok tárolása

Személyes adatait kizárólag az 1. pontban meghatározott célok eléréséig szükséges ideig, de maximum 5 évig illetve az alkalmazandó jogszabályok által engedélyezett ideig tároljuk. Cégünk minden esetben megőrzi az Ön személyes adatait mindaddig, amíg jogszabályi megőrzési kötelezettsége fennáll vagy a lehetséges jogi igények még nem évültek el.

Az adatokkal kapcsolatos egyes technikai (informatikai) műveletek végzésére adatfeldolgozót veszünk igénybe.

Adatfeldolgozónk a következő:

 • HRSzoftver Kft. (2045 Törökbálint, Kossuth L. u. 40.) – toborzási szoftver karbantartás
 1. A személyes adataival kapcsolatos jogai

Az alkalmazandó, hatályos jogszabályok szerint Önnek többek között joga van (az alkalmazandó jogszabályban meghatározott feltételek szerint):

 • ellenőrizni, hogy kezelünk-e Önnel kapcsolatos személyes adatot és milyen Önnel kapcsolatos személyes adat van a birtokunkban valamint arról másolatot kérni;
 • kérni az olyan személyes adatainak helyesbítését, kiegészítését vagy törlését, amelyek pontatlanok vagy nem felelnek meg az alkalmazandó törvényi követelményeknek, és
 • kérni, hogy korlátozzuk személyes adatainak kezelését,
 • bizonyos körülmények között jogos érdekből tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, vagy visszavonhatja a személyes adatok kezeléséhez korábban megadott hozzájárulását
 • adatátvitelt kérni,
 • megismerni azokat a harmadik személyeket, akiknek személyes adatait továbbítjuk, és
 • panaszt benyújtani az illetékes hatósághoz.

Tájékoztatás keretében Ön – az Adatvédelmi Tájékoztatóban közölteken túl – információt kérhet a Cégünk által kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A HRCV a tájékoztatást haladéktalanul, de legkésőbb a kérelme benyújtásától számított 30 napon belül közérthető formában megadja. A HRCV a tájékoztatást az Info tv.-ben és a 2016/679. EU rendelet 23. cikkében meghatározott esetekben tagadhatja meg, amely esetben tájékoztatjuk Önt a felvilágosítás megtagadásnak okáról, továbbá a bírósági jogorvoslat, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

A HRCV a kezelt személyes adatokat az írásban történt kérést követő 30 napon belül törli, ha:

 • annak kezelése jogellenes;
 • Ön azt kéri az Info tv.-ben és a 2016/679. EU rendelet cikkében meghatározottak szerint;
 • a személyes adat hiányos vagy téves és ez a hiány jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy annak jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott határideje lejárt,
 • azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Törlés helyett a HRCV zárolja az adatokat, ha Ön ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit.

Ön tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, ha azt tapasztalja, hogy

 • a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a HRCV-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a HRCV, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • törvényben meghatározott egyéb esetben.

A hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja az adatkezelés jogszerűségét, mely a hozzájárulás visszavonása előtt már megtörtént.

 1. Adatvédelmi Tájékoztató módosítása

Cégünk fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót módosítsa.

Amennyiben jelen Adatvédelmi Tájékoztató – akár a cégünk döntése alapján, akár jogszabályi változás miatt – módosításra kerül, úgy a módosításokról webhelyünkön tájékoztatást teszünk közzé. A módosítást követően az Adatvédelmi Tájékoztató frissített változata válik elérhetővé webhelyünkön, jelezve a módosítás időpontját.

 1. Az Adatvédelmi Tájékoztató elfogadása

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató elfogadásával Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a cégünk az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglalt szabályok szerint személyes adatait a meghatározott célokból kezelje, és ezen célból a kezelt személyes adatokat a HRCV Kft. és leányvállalatai előre meg nem határozható partnerei részére továbbítsa, illetve az adatbázist más gazdálkodó szervezetek részére értékesítse.

A cégünknél történő jelentkezés során Ön a jelen Adatvédelmi Tájékoztató elfogadásáról is dönt, amelyre a jelentkezés során felhívjuk figyelmét.

 1. Elérhetőségek

Amennyiben a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban kérdése merül fel, vagy úgy véli, hogy a HRCV nem a jogszabályoknak, valamint jelen Adatvédelmi Tájékoztatónak megfelelően járt el, a problémák felderítése és mihamarabbi orvoslása érdekében kérjük az alábbi elérhetőségeken lépjen velünk kapcsolatba.

Az adatkezelő cég neve: HRCV Személyzeti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Az adatkezelő címe: 1117 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 14. IV. emelet 1.

Az adatkezelő e-mail címe: dpo@hrcv.hu

Az adatkezelő cég neve: HR Campus Plus Iskolaszövetkezet

Az adatkezelő címe: 2091 Etyek, Vörösmarty utca 3.

Az adatkezelő e-mail címe:  dpo@hrcv.hu

Az adatkezelő cég neve: HRClub Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet

Az adatkezelő címe: 1117 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 14. IV. emelet 1.

Az adatkezelő e-mail címe:  dpo@hrcv.hu

Az adatkezelő cég neve: HRC Training Tanácsadó Kft.

Az adatkezelő címe: 2091 Etyek, Vörösmarty utca 3

Az adatkezelő e-mail címe:  dpo@hrcv.hu

 1. Panasztételi lehetőség

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Utolsó frissítés dátuma: 2019. 06. 12.

 1. számú Melléklet- Jelöltek adatai

Általános adatok:

 • név, titulus;
 • megszólítás;
 • nem;
 • lakcím, értesítési cím;
 • telefonszám, fax szám és e-mail cím;
 • születési idő;
 • állampolgárság;
 • fénykép;
 • családi állapot és gyermekek száma;
 • katonai szolgálat, kiképzés, polgári szolgálat (kezdő és befejező időpont);
 • beszélt nyelvek;
 • közösségi médián megjelenő profil;
 • közösségi médián megjelenő tevékenységek;
 • munkavégzéssel kapcsolatos korlátozások (pl. nem emelhet nehéz súlyt);
 • munkavállalói engedély;
 • jelentkezési dokumentumok (pl. önéletrajz, bizonyítványok, stb.);
 • információk, melyeket a kiválasztási folyamat és interjú során szolgáltatott;
 • összefoglaló jegyzetek.

Tanulmányokkal, képességekkel és szakképzettséggel összefüggő adatok:

 • tanulmányokkal összefüggő információk (pl. képzés neve, specializációk, stb.);
 • a megszerzett tudásra, készségekre, képességekre vonatkozó információk beleértve a nyelvtudást is;
 • képzettséget alátámasztó dokumentumok;
 • szakmai tapasztalatok és az előző munkahelyekkel kapcsolatos információ;
 • speciális képesítések.

Érdeklődési körökre és elhelyezkedésre vonatkozó adatok:

 • érdeklődési körök;
 • létesíteni kívánt munkaviszony;
 • bérigény;
 • túlórára való készség;
 • mobilitással kapcsolatos információk;
 • utazási hajlandóság;
 • az aktuális és korábbi munkáltatóra vonatkozó információk;
 • az aktuálisan betöltött munkakörre vonatkozó információk (pl. elérhetőség, a társaság neve, stb.);
 • karrier szintje;
 • a potenciális kölcsönvevő társaságra vonatkozó adatok (pl. elérhetőség, a társaság neve, stb.).

A jelentkezési folyamat során nyújtott adatok:

 • a fórum, melyen a jelentkezés benyújtásra került vagy a toborzói intézkedések;
 • álláslehetőségekkel kapcsolatos elektronikus információk kézhezvételére vonatkozó információk;
 • a jelentkező azonosítója;
 • belépési adatok (felhasználónév, feladatkörök, jelszó);
 • a jelölt státusza;
 • utalás az adatkezelő ajánlást tevő alkalmazottjára;
 • a munkavállaló ajánlásának oka;
 • a pályázati eljárás adatai (pl. interjú dátuma);
 • az aktuális munkaviszony végének időpontja;
 • a pályázati feltételek nem teljesítése esetén annak oka és a hozzá fűződő kommentek;
 • visszajelzések, amennyiben aktív munkakeresőnek minősül;
 • információk a meghirdetett pozícióval kapcsolatban (pl. dátum, hely, leírás, munkakör, feladatok, szint, bér);
 • az első kapcsolatfelvételt eredménye;
 • bármely más, a jelölt által szolgáltatott adat.